×
0553 038 01 63
Biyogaz

Seleda Biyogaz, “sıfır atık” vizyonu ile Türk enerji ve gübre sektörüne yatırım yapmak üzere AG Şirketler grubu bünyesinde 2015 yılında kurulmuştur.

Proje aşamasından tesisin tamamlanmasına kadar, konularında uzmanlaşmış yerli ve yabancı isimler ve firmalar ile işbirliğinde hızlı bir geliştirme sürecine girilmiş, girişimcilik heyecanı ile ciddi bir bilgi birikimi elde edilmiştir.

2 sene sonucunda kağıt üzerindeki proje, Kırklareli Babaeski ilçesinde 200.000m2’lik alanda, Avrupa’nın en büyük entegre biyogaz gübre üretim tesisi olarak hayat bulmuş ve operasyonuna başlamıştır.

Biyogaz Nedir ?

Yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, su gibi doğada sürekli varolan enerji kaynaklarının, herhangi bir atık üretmeden ve çevreye zarar vermeden elektrik enerjisine çevrilmesi olarak tanımlanır. Biyogaz, bir yenilenebilir enerji türü olmasına karşın çevreye zarar vermemekle kalmaz, kirlilikle mücadeleye de katma değer sağlar. Hayvansal, bitkisel her tür organik atık, doğru bertaraf edilmediği takdirde çevre kirliliğine yol açar. Bertarafı ise zahmetli ve maliyetli bir iştir. Seleda, Trakya’dan, günde yaklaşık 1000 ton organik atığın biyogaz tesisinde işlenerek temiz enerji üretmesine aracı olur. Böylece atıkların düzensiz halde doğaya salınmasından kaynaklanacak olası hastalıkların, kokunun ve yer altı sularının kirlenmesinin önüne geçmektedir.

Biyogaz, hayvansal, bitkisel ve her tür organik içerikli atıkların oksijensiz ortamda ayrışması (fermentasyonu) sonucu ortaya çıkan renksiz, kokusuz bir gaz karışımıdır. Havadan daha hafif olan biyogaz, parlak mavi bir alev şeklinde yanmaktadır.  Biyogazın bileşiminde % 60-70 metan (CH4), % 30-40 karbondioksit (CO2), % 0-2 hidrojen sülfür (H2S) ile çok az miktarda azot (N2) ve hidrojen (H2) bulunmaktadır. Seleda Biyogaz, en son teknoloji ile donatılmış tesisinde saatte yaklaşık 4,3 MW temiz enerji üretmektedir.

“Entegre Biyogaz Gübre Üretim Tesisi” Nedir?

Atık hazırlama ve besleme sistemi, biyogaz üretimi, kompostlama alanı, katı ve sıvı gübre üretimi ve sıvı fermente atık biyolojik arıtması bulunan tesiste tüm işlemler entegre olarak devam etmektedir. Bu vizyon “sıfır atık” üretimler için önemli bir model oluşturmakta, kaynakların verimli kullanılması, çevre kirliliğinin ve karbon ayak izinin azaltılması başlıklarında büyük adım atmaktadır.

“Sıfır atık” Vizyonu Nedir?

Sıfır atık vizyonu, entegre tesiste her aşamada oluşan çıktıların katma değerli bir girdiye dönüşmesidir. İlk adımda biyogaz işlemi,organik atık girdisini enerji ve ısı çıktısına dönüştürür. Oluşan temiz enerji ülkedeki açığı bir nebze kapatırken, ısı çıktısı tesisin (çürütücüler, kompost tesisi, gübre tesisi, idari binalar ve sosyal tesisler dahil) ısıtma ve buhar ihtiyacını karşılamaktadır. Biyogaz prosesi sonucu ortaya çıkan kompost gübre üretim tesisinde işlenerek granül gübrelere, biyogaz sıvısı ise sıvı gübrelere kaynak sağlar. Bu sayede tesis, bir yandan çevreyi temizleyip enerji üretirken diğer yandan sıfır atık bırakarak gübre üretir. Biyogazdan üretilen sıvı ve kompostun organik madde miktarı çok yüksek olduğundan tüm Seleda ürünleri ülke topraklarının düşük olan organik madde miktarının yükseltilmesi ve iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlar.

Anaerobik Çürütme ile İlgili Genel Bilgiler

Anaerobik çürütme prosesi organik bileşiklerin havasız ortamda biyolojik olarak parçalandığı ve ürün olarak biyogazın elde edildiği bir prosestir. Anaerobik çürütme prosesi genel olarak, dört ana reaksiyon adımında gerçekleşmektedir. Bu adımlar sırası ile:

• Hidroliz
• Asidifikasyon
• Asetat üretimi
• Metan üretimi

Bu adımların her biri, farklı bakteri nüfusu tarafından gerçekleştirilir. Bir reaksiyon adımı sonucu oluşan ürünler, ileriki aşama reaksiyon adımları için besi maddesi özelliği taşımaktadır.

Hidroliz ve Asidifikasyon

Anaerobik parçalanma süreci, protein ve poli-sakarinler gibi büyük organik moleküllerin (polimerler) hidrolizi ile başlar. Reaksiyon sonucu oluşan monomerler ikinci adımda asidifikasyon bakterileri tarafından parçalanır. Monomerler; glikoz, hexozlar, pentozlar (şeker), amino asitler ve alkolden oluşmaktadır. İkinci kademede, yüksek organik uçucu asitler (propinat, butyrat, asetat ve diğerleri) oluşur.

C6H12O6 3 C2H4O2- + 3 H+ – 311 kJ/mol (1) glikoz asetat proton

C6H12O6 + 4 H2O 2 C2H4O2- + 2 HCO3- + 4H++ 4H2 – 206 kJ/mol (2) glikoz su asetat hidrojenkarbonat proton hidrojen

Reaksiyon (1) ve (2) den görüleceği gibi, glikozun organik içeriği, asetik aside dönüşür.

Asetat Üretimi (Acetogenesis)

Yüksek organik asitler, asitojen bakteriler tarafından asetata dönüştürülür. (üçüncü kademe)

C3H5O3 + 3 H2O C2H4O2- + HCO3- + H++ 3H2 76 kJ/mol (3) propionat su asetat hidrojenkarbonat proton hidrojen

Metan Üretimi (Metanojenasyon)

4H2 + HCO3- + H+ CH4 + 3 H2O -135,6 kJ/mol (4) hidrojen hidrojenkarbonat proton metan su C3H5O3 + H2 CH4 + C2H3O2- – 26 kJ/mol (5) propionat hidrojen metan asetat

Yukarıdaki reaksiyonlar sonucu metan bakteri tarafından CH4 üretilir.

C2H3O2 + H2O CH4 + CO2 + OH+ – 62 kJ/mol (6) asetat su metan karbondioksit hidroksil